STT

Môn

Họ và Tên

Di động

Giới tính

Chức vụ

1

Tin

Trương Lương

0988443123

Nam

Tổ Trưởng

2

TD

Dương Công

Hậu

0914068007

Nam

Tổ Phó

3

Tin

Hồ Thị Trà

My

01682185659

Nữ

 

4

Tin

Vũ Lệ

Ngọc

0934796424

Nữ

 

5

Tin

Phạm Thị

Nhung

0982406074

Nữ

 

6

Tin

Hoàng Thị

Thủy

0947779590

Nữ

 

7

Tin

Lữ Trung

Trực

0915799365

Nam

 

8

TD

Lê Hưng

Bình

01643087647

Nam

 

9

TD

Trần Đức

Công

0988853376

Nam

 

10

TD

Nguyễn Trí

Cường

0977907633

Nam

 

11

TD

Trần Anh

Hợi

0905143915

Nam

 

12

TD

Trần Duy

Khuyến

0915799585

Nam

 

13

TD

Phạm Minh

Oan

0979674505

Nam

 

14

TD

Lê Thanh

0903479757

Nam