STT

Môn

Họ và Tên

Di động

Giới tính

Chức vụ

1

Sử

Nguyễn Thị Kim

Anh

0934796424

Nữ

Tổ Trưởng

2

Địa

Hoàng Trung

Thành

0975361350

Nam

Tổ Phó

3

Sử

Lê Khánh

Chương

0902193030

Nam

 

4

Sử

Mai Văn

Thạo

0972158518

Nam

 

5

Sử

Hoàng Thị

Thùy

0983243122

Nữ

 

6

Địa

Lê Thị

Hằng

0972158518

Nữ

 

7

Địa

Lâm Thị

Lan

01652716213

Nữ

 

8

Địa

Hoàng Thị Thu

Loan

0915799464

Nữ

 

9

Địa

Pi Năng Thị Vĩnh

Trang

01228575444

Nữ

 

10

CD

Cao Thị Ngọc

Diệp

01635932458

Nữ

 

11

CD

Nguyễn

Thuận

0905803557

Nam

 

12

CD

Nguyễn Thị

Xoàn

01684010245

Nữ